Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường giải quyết những thách thức về tính bền vững của môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Nó áp dụng các nguyên tắc khoa học và kỹ thuật để giảm thiểu tác động của các hoạt động của con người đối với môi trường. Lĩnh vực này bao gồm kiểm soát ô nhiễm không khí và nước, quản lý chất thải, phát triển bền vững và khắc phục môi trường.

CFDWAYS cung cấp các giải pháp kỹ thuật dựa trên mô phỏng số toàn diện trong kỹ thuật môi trường. Sử dụng các kỹ thuật lập mô hình tiên tiến và phần mềm mô phỏng, chúng tôi phân tích các hệ thống không khí và nước, xác định các nguồn gây ô nhiễm và đánh giá các biện pháp kiểm soát môi trường. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm đánh giá tác động môi trường, lập mô hình phân tán, phân tích vận chuyển chất ô nhiễm và tối ưu hóa các hệ thống kiểm soát ô nhiễm. Bằng cách hợp tác với chúng tôi, các ngành công nghiệp có thể hiểu rõ hơn về hoạt động môi trường của họ, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và nâng cao các hoạt động bền vững của họ.

Our expertise in ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Benefits

CFDWAYS helps our clients gain significant benefits in Environmental Engineering industry:
Quick and cost-saving method to design reactors.
Analysis possibilities where measurements are not possible.
Quick and low-cost method to determine cause of performance issues.
An efficient method to optimize reactors and processes.

design

We provide a variety of design services for the Environmental Engineering industry, including:
Gas phase: Packed bed reactors.
Gas-Liquid: Absorption columns, CSTR tanks, bubble columns.
Gas-Solid: Fluidized-bed
Gas-liquid-solid: Bubble columns.

Simulation

Entrust your projects in the Environmental Engineering sector with our simulation team for:
Gas phase: SMR reactor, LTF carbonization.
Gas-Liquid: CSTR, Amine absorber, Bubble Column.
Gas-Solid: Bubbling fluidized-bed.
Reactions: Hydrocracking, methantion, CO2 asborption, etc.

FEATURED CASE STUDies

Check out our projects in Oil & Gas!
Three Phase (Oil-Gas-Water) Separator
Đánh giá hiệu suất của bể trộn PAC

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

CFDWAYS có thể cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tốt nhất và các chuyên gia cho toàn bộ vòng đời sản phẩm.
Mục tiêu của chúng tôi? Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và giảm tổng chi phí sản xuất.